Nová zelená úsporám pro bytové domy

Zahájení příjmu žádostí: 12. října 2021
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 30.6.2025
Alokace finančních prostředků: 5 000 mil. Kč, z toho maximálně 28 mil. Kč je určeno na podporu novostaveb bytových domů.
Podoblasti:

 • A – zateplení
 • B – novostavby
 • C – zdroje energie
 • D – adaptační a mitigační opatření
 • E – projektová příprava

Žadatelé:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou:

 • vlastníci stávajících bytových domů
 • stavebníci nových bytových domů
 • společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • pověření vlastníci bytových jednotek
 • nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech
 • osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu

Základní pravidla:

 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů vynaložených po 1.1.2021. Podány a vyplaceny mohou být pouze žádosti, u nichž činí výše podpory na navrhovaná opatření nejméně 50 000 Kč.
 3. Žádost může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory. Za druhou a další podpoblast je poskytován kombinační bonus 20 000 Kč. 
 4. Realizace opatření v bytových domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových výší podpory o 10 %. 
 5. Bytový dům je stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Za bytový dům se pro potřeby programu nepovažují bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny, kanceláře, rekreační ubytování apod.).

Firma Regulus se zaměřuje na efektivní využití zdrojů energie, tedy na oblast podpory C. Její produkty lze ale samozřejmě využít i v novostavbách bytových domů - oblast podpory B.

Oblast B DOTACE PRO NOVOSTAVBY - fixní dotace 150 tisíc Kč na b.j.

Podporována je výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností s instalovaným systémem větrání se zpětným získáváním tepla. Podporován je i nákup bytové jednotky prvním nabyvatelem do 24 měsíců od data dokončení stavby v případě, že na bytový dům nebyla v rámci programu poskytnuta podpora na výstavbu tohoto bytového domu. 

Oblast C.1 INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL - dotace 30 tisíc Kč na b.j.

Podporována je výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s tepelným čerpadlem.

Podporu lze poskytnout i na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. třídy, kotlů na topné oleje, kamen nebo lokálních topidel na pevná paliva (využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Oblast C.2 INSTALACE SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ - dotace 26 tisíc Kč na b.j.

Podporovány jsou systémy na ohřev vody s volitelnou možností podpory vytápění. 

Podporována je instalace do stávajících bytových domů.

Výše podpory je 13 000 Kč na 1 kW instal. výkonu [Kč/kW], max. podporovaný výkon na 1 b.j. jsou 2 kW.

Oblast C.4 INSTALACE SYSTÉMŮ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA - dotace 35 tisíc Kč na b.j.

Podporována je instalace centrálních nebo decentrálních systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených bytových domů.