Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

V závislosti na typu dotovaného objektu se program člení na:

 • podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy
 • podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy v Praze

Informace zde dále uvedené se týkají rodinných domů, pro podrobnější seznámení s podprogramem pro bytové domy klikněte zde.

Aktuálně běží 3. výzva. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které je možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí odstartoval 22.10.2015. 

OBLASTI PODPORY

Firma Regulus se zaměřuje na efektivní využití zdrojů energie, tedy na oblast podpory C - viz níže. Její produkty lze ale samozřejmě využít i v novostavbách pasivních, a od října 2018 nově i nízkoenergetických, rodinných domů. Jedná se o oblast podpory B, kde je možné žádat o dotaci 150 až 450 tisíc Kč. Podporu v oblasti C.3 lze v některých případech poskytnout i na domy již dříve podpořené v oblasti B.

Výrobky Regulus splňují veškeré požadavky Programu. Tepelná čerpadla splňují požadavky na ekodesign, solární kolektory splňují minimální požadovanou hodnotu účinnosti a rekuperační jednotky dosahují minimální požadované účinnosti zpětného zisku tepla. Podrobné informace najdete v technických listech konkrétních produktů.

B.0 DOTACE PRO NOVOSTAVBY

Podporována je výstavba domů do 350 m2 plochy s nízkou energetickou náročností s instalovaným systémem větrání s rekuperací tepla a měrnou neobnovitelnou primární energií do 120 kWh/m2.rok. Dotace vyřídíme včetně podání žádosti a komunikace se státním fondem.
Dokumentaci a vyřízení v ceně 35 000 Kč pokryje zvláštní dotace v plné výši. Podkladem pro dokumentaci je správně a úplně vyplněný dotazník

C.2 INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL

Podporována je výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s tepelným čerpadlem.

Podporu lze poskytnout i na výměnu automatů na uhlí 1. a 2.třídy, kamen nebo lokálních topidel na tuhá fosilní paliva (využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Podporována je samostaná výměna (podoblast C.2 nově od října 2018 bez podmínky dodržení měrné roční potřeby tepla na vytápění) nebo současná výměna zdroje se zateplením domu (podoblast C.1).

Instalace tepelného čerpadla je také podmínkou pro získání dotace ve výši 150 000 Kč v nové podoblasti
C.3.8 - Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem.

Dokumentaci požadovanou k žádosti o dotaci zpracujeme (žádost si podává vlastník nemovitosti sám). Podkladem pro dokumentaci je správně a úplně vyplněný dotazník. Dotazník doporučujeme vyplnit ve spolupráci s montážní firmou.

C.3 INSTALACE SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ

Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody (podoblast podpory C.3.1) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2). Pro oba typy podporovaných systémů je umožněno využití přebytečného tepla i k jiným účelům v rámci řešeného domu, primární účel podpory, tj. ohřev teplé vody a popř. přitápění, však musí být upřednostněn.

Podporována je instalace do rodinných domů včetně rozestavěných.

Připravili jsme pro Vás akční solární sestavy pro rodinné domy, jejichž instalace je podporována programem Nová zelená úsporám, nebo nás kontaktujte na e-mail: poptavky@regulus.cz a my Vám doporučíme systém na míru Vašim potřebám.

K solárním sestavám Vám vypracujeme požadovanou dokumentaci a pomůžeme s podáním žádosti (žádost si podává vlastník nemovitosti sám). Podkladem pro dokumentaci je správně a úplně vyplněný dotazník. Dotazník doporučujeme vyplnit ve spolupráci s montážní firmou.

C.4 INSTALACE SYSTÉMŮ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA

Podporována je instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů. Podporovány jsou centrální systémy (podoblast podpory C.4.1) a decentrální systémy (podoblast podpory C.4.2). 

Podporována je instalace v rodinných domech, kde dojde k úspoře měrné potřeby tepla na vytápění minimálně 20 % nebo kde jsou současně prováděna opatření z oblasti A (zateplení).

Dokumentaci požadovanou k žádosti o dotaci na systém větrání zpracujeme (žádost si podává vlastník nemovitosti sám). Podkladem pro dokumentaci je správně a úplně vyplněný dotazník. Dotazník doporučujeme vyplnit ve spolupráci s montážní firmou.

PRAVIDLA

 • Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby).
 • Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na webových stránkách Programu na www.novazelenausporam.cz.
 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně dokončených max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 • Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná, která má platnou zkoušku z profesní kvalifikace.  Seznam oprávněných osob najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ve spodní části v přílohách ke stažení.
 • Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.
 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých výdajů, v oblasti B je podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům.. Dotace je vyplácena až po dokončení realizace opatření.
 • Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Zvýhodnění se vztahuje na podporu v podoblastech A.0 až A.3, B.0 až B.2, C.1 až C.4 a C.7.
 • U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.