Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

V závislosti na typu dotovaného objektu se program člení na:

  • podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy
  • podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy 

Informace zde dále uvedené se týkají rodinných domů, pro podrobnější seznámení s podprogramem pro bytové domy klikněte zde.

OBLASTI PODPORY

Firma Regulus se zaměřuje na efektivní využití zdrojů energie, tedy na oblast podpory C. Její produkty lze ale samozřejmě využít i v novostavbách pasivních a nízkoenergetických, rodinných domů - oblast podpory B.

Oblast B DOTACE PRO NOVOSTAVBY - dotace 200 až 500 tisíc Kč

Podporována je výstavba domů do 350 m2 energeticky vztažné plochy s nízkou a velmi nízkou energetickou náročností s instalovaným systémem větrání se zpětným získáváním tepla. Dotace vyřídíme včetně podání žádosti a komunikace se státním fondem.
Dokumentaci a vyřízení v ceně 35 000 Kč pokryje zvláštní dotace v plné výši. Podkladem pro dokumentaci je správně a úplně vyplněný dotazník

Oblast C.1 INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL - dotace až 140 tisíc Kč

Podporována je výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s tepelným čerpadlem.

Podporu lze poskytnout i na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. třídy, kotlů na topné oleje, kamen nebo lokálních topidel na pevná paliva (využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Pro oblast tuto není vyžadován projekt. Pokud se na podání žádosti necítíte, obraťte se na nás a my Vám s podáním žádosti pomůžeme. 

Instalované tepelné čerpadlo je také podmínkou pro získání dotace ve výši až 200 000 Kč v podoblasti C.3 Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem.

Pro níkopříjmové domácnosti je výhodnější program Kotlíkových dotací - více zde.

Oblast C.2 INSTALACE SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ - dotace až 60 tisíc Kč

Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody a systémy na přípravu teplé vody a přitápění. Pro oba typy podporovaných systémů je umožněno využití přebytečného tepla i k jiným účelům v rámci řešeného domu, primární účel podpory, tj. ohřev teplé vody a popř. přitápění, však musí být upřednostněn.

Podporována je instalace do stávajících rodinných domů.

Připravili jsme pro Vás akční solární sestavy pro rodinné domy, jejichž instalace je podporována programem Nová zelená úsporám, nebo nás kontaktujte na e-mail: poptavky@regulus.cz a my Vám doporučíme systém na míru Vašim potřebám.

K solárním sestavám Vám vypracujeme požadovanou dokumentaci a pomůžeme s podáním žádosti (žádost si podává vlastník nemovitosti sám). Podkladem pro dokumentaci je správně a úplně vyplněný dotazník. Dotazník doporučujeme vyplnit ve spolupráci s montážní firmou.

Oblast C.4 INSTALACE SYSTÉMŮ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA - dotace až 100 tisíc Kč

Podporována je instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů. Podporovány jsou centrální systémy a decentrální systémy. 

Dokumentaci požadovanou k žádosti o dotaci na systém větrání zpracujeme (žádost si podává vlastník nemovitosti sám). Podkladem pro dokumentaci je správně a úplně vyplněný dotazník a stavební dokumentace k domu. Dotazník doporučujeme vyplnit ve spolupráci s montážní firmou.

PRAVIDLA

  • Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby).
  • Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na webových stránkách Programu na www.novazelenausporam.cz, podmínkou je ověření žadatele pomocí eidentity.
  • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření od 12.10.2021 do 30.6.2025.
  • Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření vynaložené po 1. 1. 2021.
  • Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná, která má platnou zkoušku z profesní kvalifikace.  Seznam oprávněných osob najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ve spodní části v přílohách ke stažení.
  • Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.
  • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých výdajů, při uplatnění některého z bonusů max. 60 %. V oblasti B je podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům. Dotace je vyplácena až po dokončení realizace opatření.
  • Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %, kombinace více opatření v jedné žádosti je také zvýhodněná - 10 000 Kč za druhou a další podpoblast.