Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

V závislosti na typu dotovaného objektu se program člení na:

 • podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy
 • podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy

Informace zde dále uvedené se týkají rodinných domů, pro podrobnější seznámení s podprogramem pro bytové domy klikněte zde.

OBLASTI PODPORY

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie

Aktuálně běží 3. výzva. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které je možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí odstartoval 22.10.2015. 

PRAVIDLA

 • Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby).
 • Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na webových stránkách Programu na www.novazelenausporam.cz.
 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně dokončených max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 • Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná.  Seznam oprávněných osob najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ve spodní části v přílohách ke stažení.
 • Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.
 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých výdajů. Dotace je vyplácena až po dokončení realizace opatření.
 • Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Zvýhodnění se nevztahuje na podporu na zpracování odborného posudku.
 • U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele v rámci této výzvy je 5 mil. Kč.

Solární systémy, tepelná čerpadla a rekuperační jednotky firmy REGULUS:

Firma Regulus se zaměřuje na efektivní využití zdrojů energie, tedy na Oblast podpory C. Její produkty lze ale samozřejmě využít i v novostavbách pasivních rodinných domů, tedy pro Oblast podpory B, kde je možné žádat dotaci až 450 tisíc Kč.

Výrobky Regulus splňují veškeré požadavky Programu. Tepelná čerpadla splňují požadavky na ekodesign, solární kolektory splňují minimální požadovanou hodnotu účinnosti a rekuperační jednotky dosahují minimální požadované účinnosti zpětného zisku tepla. Podrobné informace najdete v technických listech konkrétních produktů.

VÝMĚNA ZDROJŮ

Podporována je výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s tepelným čerpadlem.

Podporu lze poskytnout i na výměnu lokálních topidel na tuhá fosilní paliva (využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Podporována je výměna v rodinných domech, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1, nebo kde jsou současně prováděna opatření z oblasti A (zateplení).

Dokumentaci požadovanou k žádosti o dotaci zpracujeme za 8 000 Kč (žádost si podává vlastník nemovitosti sám). Podkladem pro dokumentaci je správně a úplně vyplněný dotazník. Dotazník doporučujeme vyplnit ve spolupráci s montážní firmou.

INSTALACE SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ

Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody (podoblast podpory C.3.1) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2). U systému z podoblasti podpory C.3.1 se připouští využití přebytečného tepla, např. v systému vytápění a propojení se systémem UT. Pro oba typy podporovaných systémů je umožněno využití přebytečného tepla i k jiným účelům v rámci řešeného domu, primární účel podpory, tj. ohřev teplé vody a popř. přitápění, však musí být upřednostněn.

Podporována je instalace do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).

Připravili jsme pro Vás akční solární sestavy pro rodinné domy, jejichž instalace je podporována programem Nová zelená úsporám, nebo nás kontaktujte na e-mail: poptavky@regulus.cz a my Vám doporučíme systém na míru Vašim potřebám.

K solárním sestavám Vám za 5 000 Kč vypracujeme požadovanou dokumentaci a pomůžeme s podáním žádosti (žádost si podává vlastník nemovitosti sám). Podkladem pro dokumentaci je správně a úplně vyplněný dotazník. Dotazník doporučujeme vyplnit ve spolupráci s montážní firmou.

VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA

Podporována je instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů. Podporovány jsou centrální systémy (podoblast podpory C.4.1) a decentrální systémy (podoblast podpory C.4.2).

Podporována je instalace v rodinných domech, kde dojde k úspoře měrné potřeby tepla na vytápění minimálně 20 % nebo kde jsou současně prováděna opatření z oblasti A (zateplení).

Dokumentaci požadovanou k žádosti o dotaci na systém větrání zpracujeme za 5 000 Kč (žádost si podává vlastník nemovitosti sám). Podkladem pro dokumentaci je správně a úplně vyplněný dotazník. Dotazník doporučujeme vyplnit ve spolupráci s montážní firmou.