Dotace pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se zaměřuje na snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru. 

Oblasti podpory:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) Výzvy
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie

Kdo může žádat o dotaci:

 • pro podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • příjem žádostí v VI. výzvě - 24. 11. 2020 až 30. 4. 2021

Výše podpory:

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat od 500 tis. do 200 mil. korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

    malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % prokázaných způsobilých výdajů

    střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 40 % prokázaných způsobilých výdajů

    velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 30 % prokázaných způsobilých výdajů

Více najdete na stránkách MPO nebo OPPIK.

ŘO OP PIK vyhlásil také novou výzvu programu podpory Úspory energie s EPC

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru pomocí metody EPC. Metoda EPC financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor“ spočívá v návrhu, přípravě a realizaci úsporných opatření s možností zajištění financování realizace vedoucí k úsporám energie budov a technologických systémů na principu garantovaných budoucích úspor využitých na splacení investičních nákladů projektu (tzv. Energy Performance Contracting). Více zde.