Kotlíkové dotace

Nízkopříjmová domácnost:

 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
 • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.


Předmět dotace:

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • projektová dokumentace

Podporovány jsou výměny kotlů na pevná paliva nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 za nový zdroj vytápění (k prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, jsou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle).

Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná. Seznam oprávněných osob najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ve spodní části v přílohách ke stažení.

Výše podpory:

 • Kotel výhradně na biomasu (s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva) - dotace 130 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo - dotace 180 000 Kč

Kde a kdy žádat:

Na krajském úřadě poté, co Váš kraj vyhlásí výzvy pro občany:

Hlavní město Praha > 7. 8. 2023
Jihočeský kraj > 26. 6. 2023
Jihomoravský kraj > 1. 8. 2023
Karlovarský kraj > 14. 8. 2023
Královéhradecký kraj > 16. 8. 2023
Liberecký kraj > 4. 9. 2023
Moravskoslezský kraj > 31. 7. 2023
Olomoucký kraj > 1. 8. 2023
Pardubický kraj > 4. 9. 2023
Plzeňský kraj > 4. 9. 2023
Středočeský kraj > 4. 9. 2023
Ústecký kraj > 1. 8. 2023
Kraj Vysočina > 1. 9. 2023
Zlínský kraj > 12. 9. 2023

Co doložit:

 • formulář žádosti o podporu,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení,
 • doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí,
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu,
 • písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření,
 • další přílohy definované příslušným krajem.

Po provedení výměny je potřeba předložit:

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu
 • kopie protokolu o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • kopie zprávy o montáži
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • kopie faktur/daňových dokladů
 • případně další doklad, který stanoví příslušný kraj