Záruky

ZÁRUKA ZA JAKOST

Naše společnost poskytuje na všechny námi distribuované výrobky záruku za jakost v délce 24 měsíců od převzetí předmětu plnění, nejdéle však 30 měsíců od prodeje, kterou se zavazuje, že výrobek bude po stanovenou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. U vybraných skupin výrobků, nebo jednotlivých součástí výrobků, poskytujeme prodlouženou záruku za jakost, a to pouze při splnění přesně specifikovaných podmínek - viz tabulka.

Produkt Prodloužená záruční doba Základní podmínky
prodloužené záruky
Sluneční kolektory 7 let kapalina Regulus, roční kontroly
Tepelná čerpadla  5 let roční kontroly
7 nebo 10 let na kompresor připojení k internetu,
placené schválení instalace technikem Regulus
Zásobníkové ohřívače TV do 1000 l 5 let elektronická anoda, expanzní nádoba TV
Akumulační nádrže DUO 5 let expanzní nádoba TV a OS, elektronická anoda
Akumulační nádrže HSK 5 let expanzní nádoba TV a OS
Akumulační nádrže PS, PS2F, PSWF 3 roky roční kontroly expanzní nádoby OS 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

V případě, že se u námi dodaného zboží vyskytne právní či faktická vada*, tak musí kupující tuto vadu vytknout (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do šesti měsíců (reklamační lhůta) od převzetí předmětu plnění (jedná-li se o zákonnou odpovědnost za vady) nebo do konce záruční doby (jedná-li se o odpovědnost ze záruky).

ZDROJE

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • § 1921 Vytknutí vad v reklamační lhůtě
  • § 2099 Kdy je věc vadná
  • § 2100 Okamžik rozhodný pro právo z vadného plnění
  • § 2113 Záruka za jakost
  • § 2115 Počátek běhu záruční doby

* vada právní - např. pokud prodávající není vlastníkem věci
faktická vada - jakost, množství, provedení, jedná se o věc jinou nebo se vyskytnou vady v dokladech nutných pro jeho užívání