Klášterní Dvůr I+II, Rajhrad

Picture: Klášterní Dvůr I+II, Rajhrad
Typ referenceTepelná čerpadla
ProjektKlášterní Dvůr
Období realizace2012 - 2013
LokalitaRajhrad

Tepelná čerpadla EcoPart 12 V34 2+2 ks
- typ země/voda o celkovém výkonu při B0/W35 49,6 kW
Solární kolektory pro solární ohřev vody.Bytový komplex Klášterní Dvůr I+II, Rajhrad byl budován ve dvou etapách, které měli společné technologické základy. Pro každou z etap byl vypracován návrh zdrojů energie, který byl proveden na základě energetického auditu (s vyčíslenou tepelnou ztrátou 25 kW a denní spotřebou teplé vody na úrovni 3,9 m3/den pro každý z objektů), stavebně-technického řešení objektů a požadavků investora.  Spotřeba energie na ohřev vody činí bez ztrát na cirkulaci 73 757 kWh/rok na objekt, s uvažováním cirkulace 98 343 kWh/rok na objekt.

Pro každý objekt byla navržena dvě tepelná čerpadla země/voda pro vytápění i přípravu teplé vody v objektu a 50 plochých slunečních kolektorů zapojených do soustavy vytápění a přípravy teplé vody. Celkem tedy bylo instalováno 100 plochých solárních panelů. Pro snížení tepelné ztráty objektů větráním jsou do každé z více než stovky samostatných bytových jednotek instalovány rekuperační jednotky ovladatelné uživatelem podle jeho požadavků.

Tepelná čerpadla
Pro pokrytí tepelné ztráty byla pro každý z objektů navržena a instalována kaskáda dvou tepelných čerpadel typu země/voda Regulus EcoPart 12, každé o jmenovitém výkonu 12,4 kW při podmínkách B0/W35. Tepelná čerpadla jsou přímo zapojena do akumulačních nádrží Regulus PS1500 o objemu 1500 l a dále přes externí deskové výměníky do systémů přípravy teplé vody pro dohřev. Jako bivalentní zdroj v navržené soustavě slouží systém centrálního zásobování teplem, který zajišťuje případný dohřev jak teplé, tak otopné vody na požadovanou teplotu.

Vlastní jednotky tepelných čerpadel jsou umístěny do prostorů technických místností v suterénech objektů, kde je i ostatní technické zařízení jako akumulační nádrže, zásobníky teplé vody a ostatní příslušenství.

Primární okruh pro tato tepelná čerpadla tvoří 8 zemních vrtů o celkové délce 1 040 m.  Jednotlivé zemní vrty jsou situovány vedle vlastních bytových domů, vždy v blízkosti technické místnosti. Rozdělení do jednotlivých okruhů primárních částí je provedeno v rámci zemních jímek, které jsou umístěné před objekty a trvale přístupné.

 

Solární systém
V rámci snižování energetických nároků a ekologické zátěže okolního prostředí je pro každý objekt navržen i solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění.

Na základě spotřeby teplé vody a tepelné ztráty v bytových domech, byla stanovena požadovaná plocha kolektorového pole 113 m2 pro každý objekt. Této ploše odpovídá 50 ks slunečních kolektorů KPS11 s plochou apertury 2,26 m2.

Sluneční kolektory jsou přes deskový výměník zapojeny do zásobníků Regulus  R0BC1500, každý o objemu 1500 l. Dohřev teplé vody na požadovanou teplotu je řešen buď pomocí kaskády tepelných čerpadel, nebo centrálním zásobováním teplem.

Teplota v solárních zásobnících může dosáhnout vysokých teplot, vyšších než je požadovaná teplota TV na výstupu z jednotlivých odběrných míst. Proto jsou před hlavním výstupem k jednotlivým odběrným místům objektu nainstalovány termostatické směšovací ventily, které drží teplotu vody v povolených a požadovaných hodnotách.

 

Ventilace s rekuperací tepla
Pro snížení tepelných ztrát větráním je v každé bytové jednotce instalována centrální rekuperační jednotka Regulus HR100R. Jednotky jsou osazeny do stropních podhledů, kde je i vedení vzduchotechnického potrubí. V obytných místnostech v jednotlivých bytech jsou pak distribuční elementy pro přívod vzduchu, v prostorách WC, koupelen a kuchyní pak elementy pro odtah znehodnoceného vzduchu. Přívod čerstvého venkovního a odtah znehodnoceného vzduchu z jednotlivých bytů je řešen plastovými ventilačními mřížkami osazenými do obvodové stěny bytového domu. Ve vlastní rekuperační jednotce jsou na přívodu i odvodu vzduchu filtry, které v interiéru vytváří zdravé prostředí pro alergiky a osoby s dýchacími problémy.

Rekuperační jednotka HR100R zajišťuje v jednotlivých bytech dostatečné a nepřetržité větrání, i v době kdy v prostoru nejsou lidé. Tím zabraňuje možnému vzniku plísní a množení roztočů, které se velmi často vyskytují v utěsněných objektech.

 

Regulace
Efektivní chod celé soustavy, jednotlivých instalovaných zdrojů a jejich spínání řídí inteligentní regulátory Regulus IR12. Regulátor IR12 použitý pro řízení otopné soustavy a jejich zdrojů v bytových domech Rajhrad I a II byl speciálně vyvinut přímo pro použití v této aplikaci.

Vlastní regulátor řídí jednotlivé okruhy otopného systému vedené z technické místnosti v suterénu objektu do bytů, chod solární soustavy a  její bezpečnostní funkce a nabíjení zásobníků teplé vody a akumulačních nádrží. Dále reguluje navrženou kaskádu tepelných čerpadel země/voda a spínání systému CZT jako bivalentního zdroje. Upřednostňuje obnovitelné zdroje energie a zajišťuje optimální chod každého z nich. Tím je dosaženo požadovaných energetických, finančních, ale i ekologických úspor.

Regulátor slouží investorovi jako přehledný monitoring celé otopné soustavy. Umožňuje uživateli vzdálený přístup a tedy i možnost dálkového ovládání.  Je doplněn tabletem pro možnost jednoduššího a přehlednějšího ovládání, vizualizaci celého otopného systému a kontrolu stavu jednotlivých zapojených zdrojů energie.