Zkoušky profesní kvalifikace

Co jsou profesní kvalifikace a k čemu slouží?

Obecně profesní kvalifikace slouží pro dodatečné vzdělání v určitém oboru podobně jako např. rekvalifikace. Úspěšným vykonáním zkoušky získá uchazeč celostátně uznávané osvědčení, které by mělo výrazně zlepšit jeho pozici na trhu práce bez nutnosti absolvovat jakýkoli kurz nebo školní docházku. Stačí tedy pouze úspěšně absolvovat zkoušku.

Jsou profesní kvalifikace pro oblast obnovitelných zdrojů energie povinné?

Profesní kvalifikace Instalatér solárních soustav, Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, Topenář – montér kotlů na biomasu, Topenář – montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem jsou určeny pro potřeby §10d zákona 406/2000 Sb. – Zákon o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. V tomto paragrafu zákon definuje osobu oprávněnou instalovat systémy využívající obnovitelné zdroje energie s přispěním některé ze státních dotací (např. Nová zelená úsporám nebo dotace z některého z operačních programů). Pokud na instalaci bude čerpána státní dotace, musí žadatel doložit, že mu systém namontovala osoba s platným osvědčením pro danou profesní kvalifikaci (biomasa, tepelná čerpadla, solární systémy). Kopii osvědčení bude vyžadovat správce dotace (nejčastěji tedy Státní fond životního prostředí) jako povinnou přílohu k žádosti. V případě instalace systémů bez dotací není osvědčení potřeba.

Jaká je platnost osvědčení?

Osvědčení, podobně jako např. výuční list má platnost neomezenou. Po úspěšném vykonání zkoušky se tedy uchazeč stává navždy např. Instalatérem solárních termických soustav. Zákon 406/2000 Sb. ve znění poslední novely (zákon 103/2015 Sb.) však požaduje, aby pro dotace nebylo osvědčení o profesní kvalifikaci starší než 5 let.

Lze získat osvědčení pro firmu?

Nelze, pohybujeme se v oblasti vzdělávání (Zákon 179/2006 sb. – o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších předpisů), nikoli podnikání. Osvědčení je výsledkem prokázání znalostí člověka a platí tedy pouze pro jeho osobu.

Z čeho se zkouška skládá a může se přihlásit kdokoli?

Zkouška je přesně popsána v tzv. Hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace, kde jsou také uvedena jednotlivá kritéria (otázky), ze kterých musí být uchazeč vyzkoušen. Hodnotící standard si můžete stáhnout přímo z tabulky níže ve formátu PDF. Jednotlivé profesní kvalifikace vyžadují splnění minimálního dosaženého vzdělání! Tento požadavek definovali tvůrci dané profesní kvalifikace a jedná se o zcela jiné požadavky než např. v případě žádosti o živnostenský list. Samotný živnostenský list tedy jako vstupní požadavek ke zkoušce nestačí!

Chci se přihlásit! Jak na to?

 1. Vyberte příslušnou profesní kvalifikaci.
 2. Zjistěte, zda splňujete vstupní požadavek minimálního vzdělání, bez něj vás bohužel nemůžeme připustit ke zkoušce. Pokud ne, zkuste se zaměřit na profesní kvalifikaci Topenář (36-004-H), která je společným vstupním požadavkem všech profesních kvalifikací týkajících se obnovitelných zdrojů energie.
 3. Stáhněte si a prostudujte Hodnotící standard vybrané profesní kvalifikace.
 4. Přihlaste se prostřednictvím našeho on-line formuláře, ve kterém vyplníte osobní údaje a vyberete jeden z nabízených termínů zkoušek. Pokud není žádný termín vypsán, můžete se přesto přihlásit. Jakmile se sejde dostatek zájemců (cca 1x za čtvrtletí), vypíšeme termín a budeme Vás kontaktovat.
 5. Do několika dnů Vám pošleme pozvánku s detailními informacemi o termínu, včetně časů zahájení a ukončení zkoušky. Spolu s pozvánkou Vám, nebo vašemu zaměstnavateli, pošleme proforma fakturu na uhrazení poplatku za zkoušku.
 6. Uhrazením poplatku závazně potvrzujete svou účast na zkoušce a je nutné jej uhradit do data uvedeného na proforma faktuře. V případě neuhrazení nebudete ke zkoušce připuštěni. V případě uhrazení a vaší neúčasti na zkoušce bez omluvy budete hodnocen/a jako „neuspěl/a“.

Je složité zkoušku absolvovat? Přečetl jsem si hodnotící standard a nevěřím si!

Není potřeba se obávat. Pokud jste se s obnovitelnými zdroji energie někdy profesně setkali, máte nejlepší předpoklady zkoušku hravě zvládnout. Naši autorizovaní zástupci, kteří vás budou zkoušet, vám podají všechny potřebné informace k úspěšnému absolvování zkoušky.

Tabulka profesních kvalifikací, které můžeme na základě rozhodnutí o autorizaci zkoušet:

(spisová značka rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu: MPO 16769/15/31300/477)

Název profesní kvalifikace

Požadavek minimálního vzdělání

Cena za zkoušku (včetně DPH)

Hodnotící standard

Odkaz na přihlašovací formulář

Instalatér solárních termických soustav
(kód: 23-099-M)

 • střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru 36-52-H/01 Instalatér*, zaměření topenář
 • nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace Topenář (36-004-H) na základě zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v oborech stavebnictví nebo strojírenství.

5 500 Kč

PDF

Přihlášení

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů
(kód: 26-074-M)

 • střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru 36-52-H/01 Instalatér*, zaměření topenář, nebo v oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, se specializací pro chladicí a klimatizační techniku
 • nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou technického směru
 • nebo vyšší odborné vzdělání technického směru
 • nebo vysokoškolské vzdělání technického směru
 • nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace Topenář (36-004-H) na základě zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

7 000 Kč

PDF

Přihlášení

* Číslo oboru 36-52-H/01 je platné nyní, v minulosti se mohlo jednat o tyto obory:
0618 - přibližně do roku 1980
09-78-2 - přibližně do roku 1992
36-78-2 - přibližně do roku 2004
36-52-H/001 - přibližně do roku 2009

U profesní kvalifikace Topenář - montér kotlů na biomasu (kód: 36-149-H) je požadováno pouze Osvědčení o profesní kvalifikaci Topenář (kód: 36-004-H). Vlastním výuční list Instalatér, mohu na zkoušku přijít?

Ano. V tabulce je minimální požadavek vzdělání citován přesně z Hodnotícího standardu, kde je uveden pouze Topenář (kód: 36-004-H). Podle platné legislativy prokazuje výuční list Instalatér dosažení takzvané "úplné profesní kvalifikace", která se skládá ze tří profesních kvalifikací (více zde), mezi které patří i profesní kvalifikace Topenář (kód: 36-004-H). Držitel výučního listu Instalatér je tedy automaticky také Topenářem, bez ohledu na to, že to tvůrci Hodnotícího standardu přesněji nespecifikovali. Ke zkoušce budete bez problémů připuštěn.

Některé dotace podporují i instalaci plynových kondenzačních kotlů. Jakou profesní kvalifikaci k tomu potřebuji?

Zemní plyn není obnovitelným zdrojem energie, tudíž požadavky na instalaci na dotace (osobu oprávněnou) zákon 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů neupravuje, a žádná profesní kvalifikace "na plynové kotle" pro účely tohoto zákona neexistuje. Správce dotace (kraj, Státní fond životního prostředí apod.) má tedy možnost upravit podmínky instalace podle vlastních směrnic a metodických pokynů. Teoreticky by tedy mělo stačit živnostenské oprávnění, ale pro úplnou jistotu prostudujte podmínky dotace, popřípadě kontaktujte příslušného správce dotace.

Je někde uveden seznam osob, které zkoušku absolvovaly?

Ano, jediný oficiální seznam najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ve spodní části v přílohách ke stažení. Ostatní (komerční) seznamy nemusí obsahovat všechny osoby, které zkoušku vykonaly.

http://www.mpo.cz/dokument167893.html