Zkoušky profesní kvalifikace

Co jsou profesní kvalifikace a k čemu slouží?

Obecně profesní kvalifikace slouží pro dodatečné vzdělání v určitém oboru podobně jako např. rekvalifikace. Úspěšným vykonáním zkoušky získá uchazeč celostátně uznávané osvědčení, které by mělo výrazně zlepšit jeho pozici na trhu práce bez nutnosti absolvovat jakýkoli kurz nebo školní docházku. Stačí tedy pouze úspěšně absolvovat zkoušku.

Jsou profesní kvalifikace pro oblast obnovitelných zdrojů energie povinné?

Profesní kvalifikace Instalatér solárních soustav, Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, Topenář – montér kotlů na biomasu, Topenář – montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem jsou určeny pro potřeby §10d zákona 406/2000 Sb. – Zákon o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. V tomto paragrafu zákon definuje osobu oprávněnou instalovat systémy využívající obnovitelné zdroje energie s přispěním některé ze státních dotací (např. Nová zelená úsporám nebo dotace z některého z operačních programů). Pokud na instalaci bude čerpána státní dotace, musí žadatel doložit, že mu systém namontovala osoba s platným osvědčením pro danou profesní kvalifikaci (biomasa, tepelná čerpadla, solární systémy). Kopii osvědčení bude vyžadovat správce dotace (nejčastěji tedy Státní fond životního prostředí) jako povinnou přílohu k žádosti. V případě instalace systémů bez dotací není osvědčení potřeba.

Jaká je platnost osvědčení?

Osvědčení, podobně jako např. výuční list má platnost neomezenou. Po úspěšném vykonání zkoušky se tedy uchazeč stává navždy např. Instalatérem solárních termických soustav. Zákon 406/2000 Sb. ve znění poslední novely (zákon 103/2015 Sb.) však požaduje, aby pro dotace nebylo osvědčení o profesní kvalifikaci starší než 5 let.

Informace MPO pro osoby oprávněné, kterým končí pětiletá platnost osvědčení

Přezkoušení po uplynutí 5 let: Pokud uchazeč v minulosti úspěšně složil zkoušku z profesní kvalifikace, kterou si musí obnovit, uznáme mu prokázané kompetence a překoušíme ho pouze z toho, co bylo změněno, revidováno. 

Lze získat osvědčení pro firmu?

Nelze, pohybujeme se v oblasti vzdělávání (Zákon 179/2006 sb. – o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších předpisů), nikoli podnikání. Osvědčení je výsledkem prokázání znalostí člověka a platí tedy pouze pro jeho osobu.

Z čeho se zkouška skládá a může se přihlásit kdokoli?

Zkouška je přesně popsána v tzv. Hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace, kde jsou také uvedena jednotlivá kritéria (otázky), ze kterých musí být uchazeč vyzkoušen. Hodnotící standard si můžete stáhnout přímo z tabulky níže ve formátu PDF. Jednotlivé profesní kvalifikace vyžadují splnění minimálního dosaženého vzdělání! Tento požadavek definovali tvůrci dané profesní kvalifikace a jedná se o zcela jiné požadavky než např. v případě žádosti o živnostenský list. Samotný živnostenský list tedy jako vstupní požadavek ke zkoušce nestačí!

Chci se přihlásit! Jak na to?

 1. Vyberte příslušnou profesní kvalifikaci.
 2. Zjistěte, zda splňujete vstupní požadavek minimálního vzdělání, bez něj vás bohužel nemůžeme připustit ke zkoušce. Pokud ne, zkuste se zaměřit na profesní kvalifikaci Topenář (36-004-H), která je společným vstupním požadavkem všech profesních kvalifikací týkajících se obnovitelných zdrojů energie.
 3. Stáhněte si a prostudujte Hodnotící standard vybrané profesní kvalifikace.
 4. Přihlaste se prostřednictvím našeho on-line formuláře, ve kterém vyplníte osobní údaje a vyberete jeden z nabízených termínů zkoušek. Pokud není žádný termín vypsán, můžete se přesto přihlásit. Jakmile se sejde dostatek zájemců (cca 1x za čtvrtletí), vypíšeme termín a budeme Vás kontaktovat.
 5. Do několika dnů Vám pošleme pozvánku s detailními informacemi o termínu, včetně časů zahájení a ukončení zkoušky. Spolu s pozvánkou Vám, nebo vašemu zaměstnavateli, pošleme proforma fakturu na uhrazení poplatku za zkoušku.
 6. Uhrazením poplatku závazně potvrzujete svou účast na zkoušce a je nutné jej uhradit do data uvedeného na proforma faktuře. V případě neuhrazení nebudete ke zkoušce připuštěni. V případě uhrazení a vaší neúčasti na zkoušce bez omluvy budete hodnocen/a jako „neuspěl/a“.

Je složité zkoušku absolvovat? Přečetl jsem si hodnotící standard a nevěřím si!

Není potřeba se obávat. Pokud jste se s obnovitelnými zdroji energie někdy profesně setkali, máte nejlepší předpoklady zkoušku hravě zvládnout. Naši autorizovaní zástupci, kteří vás budou zkoušet, vám podají všechny potřebné informace k úspěšnému absolvování zkoušky.

Tabulka profesních kvalifikací, které můžeme na základě rozhodnutí o autorizaci zkoušet:

(spisová značka rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu: MPO 16769/15/31300/477)

Název profesní kvalifikace

Požadavek

Cena za zkoušku (včetně DPH)

Hodnotící standard

Odkaz na přihlašovací formulář

Instalatér solárních termických soustav
(kód: 23-099-M)

 • střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém oboru a praxe v oboru minimálně 3 roky
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • vyšší odborné vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • vysokoškolské vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • řádné ukončení rekvalifikace pro pracovní činnost instalatér nebo topenář a 3 roky praxe v oboru instalatérství, topenářství

6 000 Kč

PDF

Přihlášení

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů
(kód: 26-074-M)

 • střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém oboru a praxe v oboru minimálně 3 roky
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • vyšší odborné vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • vysokoškolské vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • řádné ukončení rekvalifikace pro pracovní činnost instalatér nebo topenář nebo mechanik chladicích zařízení nebo elektromontér a 3 roky praxe v oboru instalatérství, topenářství nebo chladicí techniky nebo elektrotechniky.

 6 000 Kč

PDF

Přihlášení

Přezkoušení

Instalatér solárních termických soustav

Zkouška z profesní kvalifikace
Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M) absolvovaná v letech 2015-2019

3 000 Kč

Přihlášení

Přezkoušení

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly
Zkouška z profesní kvalifikace 
Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) absolvovaná v letech 2015-2019

3 000 Kč

Přihlášení

Přezkoušení

Topenář montér kamen s výměníkem

Zkouška z profesní kvalifikace 
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-148-H) absolvovaná v letech 2015-2019

3 000 Kč

Přihlášení

Přezkoušení

Topenář — montér kotlů na biomasu

Zkouška z profesní kvalifikace 
Topenář — montér kotlů na biomasu (kód: 36-149-H) absolvovaná v letech 2015-2019

3 000 Kč

Přihlášení

Některé dotace podporují i instalaci plynových kondenzačních kotlů. Jakou profesní kvalifikaci k tomu potřebuji?

Zemní plyn není obnovitelným zdrojem energie, tudíž požadavky na instalaci na dotace (osobu oprávněnou) zákon 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů neupravuje, a žádná profesní kvalifikace "na plynové kotle" pro účely tohoto zákona neexistuje. Správce dotace (kraj, Státní fond životního prostředí apod.) má tedy možnost upravit podmínky instalace podle vlastních směrnic a metodických pokynů. Teoreticky by tedy mělo stačit živnostenské oprávnění, ale pro úplnou jistotu prostudujte podmínky dotace, popřípadě kontaktujte příslušného správce dotace.

Je někde uveden seznam osob, které zkoušku absolvovaly?

Ano, jediný oficiální seznam najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ve spodní části v přílohách ke stažení. Ostatní (komerční) seznamy nemusí obsahovat všechny osoby, které zkoušku vykonaly.

http://www.mpo.cz/dokument167893.html