Značky kvality pro tepelná čerpadla

Q-label

Kvalitu tepelných čerpadel Regulus CTC zaručovala evropská značka kvality Q-label.

HP Keymark

Od června 2017 jsou tepelná čerpadla CTC Regulus jako jedna z prvních tepelných čerpadel v ČR certifikována dobrovolnou a nezávislou evropskou certifikační značkou HP KEYMARK, která nahrazuje Q-label i další národní (např. francouzské či britské) značky kvality.


Pro přidělení značek kvality musí tepelné čerpadlo splňovat daná kritéria, která ověřují akreditované nezávislé zkušebny nebo testovací laboratoře. Výrobce či distributor musí zajistit definované úrovně služeb.

Z klíčových požadavků to jsou především:
• Shoda výrobku s mezinárodními a národními normami, předpisy a nařízeními
• Splnění požadavků na minimální energetickou účinnost a maximální hladinu akustického výkonu podle směrnice Ecodesign
• Existence prodejní a distribuční sítě, autorizovaný servis
• Existence provozních dokumentů v místním jazyce země, kde je tepelné čerpadlo distribuováno
• Existence fungující sítě péče o zákazníka v oblasti servisu
• Minimálně dvouletá plná záruka, která musí obsahovat prohlášení o tom, že na tepelné čerpadlo budou náhradní díly k dispozici po dobu nejméně deseti let

Výsledky testů pro značku HP Keymark jsou evidovány v databázi, kterou spravuje Evropský výbor pro normalizaci (CEN) při Evropské komisi. Plnění parametrů je periodicky kontrolováno nezávislou zkušebnou.

Pro uživatele je důkazem, že se jedná o výrobek vysoké kvality, který je ve shodě s příslušnými evropskými normami.