Souhlas se zpracováním osobních údajů - servis

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů správcem R E G U L U S spol. s r. o., IČO: 453 17 020, se sídlem Do Koutů 1897/3, Praha 4 - Modřany, PSČ 143 00, ID datové schránky: mivv2vn, telefon: 241 764 506, e-mail: regulus@regulus.cz (dále jen „správce“) pro účely vyřešení servisního požadavku.

Prohlášení správce:
 1. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
 2. Vaše osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci.
 3. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 4. Nejste povinen/povinna souhlas poskytnout! V případě neposkytnutí souhlasu nesmíte být ze strany správce vystaven/a žádným negativním důsledkům.
 5. Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů a souvisejících právních předpisů.
 6. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 7. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či zpracování, které by spočívalo v jejich použití k hodnocení některých aspektů Vaší osoby (např. k rozboru nebo odhadu aspektů, týkajících se Vašeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí atd.).
 8. V případě, že by správce hodlal Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny, budete o tomto jiném účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informování a dále bude postupováno v souladu s platnou legislativou.
 9. Svá práva uvedená v odst. 3 a 5 můžete uplatňovat následujícími způsoby:
 • osobně na pracovišti správce po ověření totožnosti subjektu;
 • písemně poštovní zásilkou na adrese správce, kde podpis subjektu musí být úředně ověřen;
 • e-mailem správci, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem;
 • datovou schránkou.