Proč expanzní nádobu

Tlakové expanzní nádoby slouží pro vyrovnávání změn objemu kapaliny způsobených změnami její teploty a pro udržení přetlaku v soustavě v předepsaném rozmezí. Používají se v topných systémech, solárních systémech a v okruzích pitné vody při použití zásobníkových ohřívačů.

Nádoby jsou vyrobeny z kvalitního hlubokotažného svařovaného ocelového plechu a jsou opatřeny antikorozní povrchovou úpravou. V ocelové nádobě je nepropustná, velmi elastická membrána odolná vůči vysokým teplotám, která je u nádob od objemu 50 l vyměnitelná. 

Z jedné strany membrány je vyrovnávací plyn a z druhé strany kapalina. Ve studeném stavu je skoro celý objem expanzní nádoby vyplněn plynem. Při růstu teploty v soustavě se zvětšuje objem a tlak kapaliny, ta vstupuje do expanzní nádoby a stlačuje plyn na její druhé straně. Při poklesu teploty je kapalina vytlačována plynem z expanzní nádoby zpět.

Všechny expanzní nádoby jsou 100% testovány a certifikovány dle Směrnice 97/23 EC Evropského parlamentu a Rady týkajících se tlakových zařízení (PED).

Expanzní nádoby řady HS jsou podle typu určeny k provozu v otopných systémech nebo v uzavřených chladicích okruzích a umožňují absorbovat změny objemu způsobené změnou teploty topné kapaliny.

Expanzní nádoby řady SL jsou určeny k provozu v solárních systémech.

Expanzní nádoby řady HW jsou určeny k provozu v systémech s přípravou TV. Kromě změny objemu kapaliny absorbují i tlakové rázy a tím zvyšují životnost a spolehlivost zásobníků TV i celého systému.

PASPORTY TLAKOVÉ NÁDOBY

Od 1. 1. 2000 se pasporty k expanzním nádobám dle platných obecně závazných právních předpisů nepřikládají.

Tlakové nádoby stabilní (dále jen „TNS“) mohou být vyrobeny nebo rekonstruovány buď dle staršího souboru českých technických norem (v daném případě ČSN 69 0010) nebo dle novějšího evropského technického předpisu, kterým je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh, která byla implementována do českého právního řádu Nařízením vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh (dále jen „PED“). Ke starším TNS vyrobeným dle ČSN 69 0010 je povinností mít pasport, což je dokument popisující výrobu TNS, jejího výrobce, technické charakteristiky a parametry, údaje o pojistných ventilech a bezpečnostní výstroji, výkres nádoby, pevnostní výpočty svarů i materiálu, tloušťku stěny nádoby a materiál, ze kterého je vyrobena, návod k údržbě nádoby, plán kontrol a revizí a mnoho dalších údajů, uvedených v Příloze A ČSN 69 0010-7.2.

Povinnost dodání pasportu TNS výrobcem vychází pouze z ČSN 69 0010 a evropská legislativa (tj. PED, resp. NV č. 219/2016 Sb., a EN 13445, EN 13831 a další evropské normy) tuto povinnost neukládá. Námi distribuované expanzní nádoby jsou vyráběny výhradně dle evropské legislativy, tudíž je výrobce povinen dodat s nádobou pouze EU prohlášení o shodě, návod k obsluze, případně certifikát vydaný oznámeným subjektem (notifikovanou osobou).

VÝPOČET OBJEMU

Postup pro výpočet velikosti expanzní nádoby naleznete zde:

Výpočet velikosti
expanzní nádoby