Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem REGULUS spol. s r.o., se sídlem Praha 4 - Modřany, Do Koutů 1897/3, PSČ 143 00, IČO: 453 17 020 (případně jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle ust. § 12 a ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů:

V souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány pro účely zpracování cenových nabídek, dokumentace k žádosti o podporu v programu Nová zelená úsporám, popř. pro zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce:

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.