Informace k dotačnímu programu čistá energie Praha 2014

20. 5. 2014
Z programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího…

Z programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový.
Program pamatuje také na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, například na tepelné čerpadlo může dotace činit až šedesát tisíc korun, na solární systémy na ohřev vody a přitápění až čtyřicet tisíc. Obnovitelné zdroje jsou podporovány i v novostavbách.

Výše dotací z programu Čistá energie Praha 2014

Dotace nemůže být vyšší než 50% investorem skutečně vynaložených a doložených nákladů:

Dotovány jsou instalace následujících úsporných opatření:

Technologie Regulus:

- ohřev vody a přitápění solárními kolektory i v novostavbách;

- instalace tepelných čerpadel:

využití OZE v novostavbách;

náhrada neekologického topného systému ve prospěch OZE;

náhrada ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE, pokud na původní zdroj nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;

- náhrada neekologického zdroje za krbovou vložku.

Ostatní:

- přeměna neekologického topného systému ve prospěch topného plynu nebo elektřiny, případně přechod na centrální zásobování teplem;

 -náhrada lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo CZT), pokud na původní topidla nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;

- modernizace plynového vytápění centrálního typu výměnou původního plynového kotle za nový, pokud na původní kotel nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;

!! Dotaci lze přidělit v rámci bytu pouze na jeden zdroj v rozmezí deseti let !! To mimo jiné znamená, že nelze žádat na solární systém a zároveň tepelné čerpalo, nebo že nelze žádat, pokud již v průběhu předchozích let žadatel získal dotaci třeba na výměnu kotle.

Pravidla programu čistá energie Praha 2014

Možnost získání dotace se týká

 • všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a s trvalým bydlištěm na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky,
 • které vlastní nebo užívají na území hl.m. Prahy byt,
 • a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2014.

Výši dotace finálně potvrdí MZO MHMP podle předložených dokladů a s žadatelem uzavře na poskytnutí dotace smlouvu, dotace bude vyplacena do 8 týdnů od podpisu smlouvy oběma stranami.

Další podmínky:

Dotace se nevztahuje na:

a) topný systém využívající topný plyn, elektřinu nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě a nové půdní vestavbě;

b) přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na jakoukoliv jinou formu vytápění;

c) topný systém, který konstrukčně umožňuje spalovat i neekologická paliva;

d) ekologický zdroj, na který byla přidělena dotace z jiného dotačního titulu.

Žádost je nutné doložit následujícími doklady:

 • Potvrzení o zaplacení přeměny (instalace) energetického zdroje (faktury, účtenky, kupní smlouvy);
 • Potvrzené záruční listy všech energetických zdrojů, na něž je požadována dotace s datem uvedení do provozu, případně ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobních čísel těchto zdrojů (datum na těchto dokladech v období od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2014 je rozhodující pro uplatnění žádosti);
 • Revizní zprávy energetického zdroje;
 • Pokud žadatel není vlastníkem bytu, doloží svoji žádost písemným souhlasem vlastníka s projektem, který je předmětem žádosti o dotaci;
 • Oznámení stavby (přeměny nebo instalace nového ekologického zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Výjimku tvoří modernizace stávajícího plynového vytápění (výměna plynového kotle);
 • V případě zastupování žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou je nutno doložit originál plné moci s ověřenými podpisy, případně ověřenou kopii plné moci;
 • V případě využití OZE dvě fotografie dokládající realizaci zařízení (1x foto objektu a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu;
 • Pokud je žadatelem právnická osoba, doloží svojí žádost kopií dokladu o právní subjektivitě;
 • Doklad o bankovním spojení (netýká se žadatelů požadujících úhradu dotace složenkou).

Uplatnění dotace na bytové domy

Pro bytové domy platí všechny omezující podmínky k poskytované výši dotace. To například znamená, že pokud se na střechu bytového domu umístí 8 kolektorů a do suterénu 800 l nádrž na TV, bude poskytnuta max. podpora výši 40 000,- Kč, neboť vše je posouzeno jako jeden systém.

 !! Žadatelům o dotaci, kteří si zakoupí a nainstalují solární systém kompletně z komponentů firmy REGULUS, poskytne firma REGULUS zdarma poradenství a technickou pomoc s vyřízením této dotace  !!