Dotační tituly

Čistá energie Praha

Dotace je určena fyzické nebo právnické osobě s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, která na území hl. m. Prahy změnila topný systém ve prospěch ušlechtilých paliv, případně instalovala systém využívající obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“) v bytě nebo objektu, který obsahuje převážně trvale obývané byty, a které neslouží k podnikání (např. ubytovací zařízení typu hotel, hostel, penzion apod.).

 • Příjem žádostí bude stanoven rozhodnutím HMP (předpoklad konec 04/2012)
Více informací o programu čistá energie Praha naleznete na stánkách magistrátu hl.m. Prahy.
pdf ico Leták - čistá energie Praha


Zelená úsporám

Pozor!! - Příjem žádostí pozastaven

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun.

 • Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena může být čerpána do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu.
 • O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu.
 • Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:

A. Úspora energie na vytápění

 • A.1. Celkové zateplení
 • A.2. Dílčí zateplení

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

 • C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
 • C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
 • C.3. Instalace solárně-termických kolektorů

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím osobám, tedy:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající,
 • společenství vlastníků bytových jednotek,
 • bytová družstva,
 • města a obce (včetně městských částí),
 • podnikatelské subjekty,
 • případně další právnické osoby.

Program Zelená úsporám a základní postupy poskytování podpory upravuje směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009. Směrnici upřesňují přílohy směrnice, jejichž přehled a obsah naleznete v rubrice obecné dokumenty.

Výpis aktuálně zaregistrovaných výrobků Regulus. V současné době je většina našich výrobků zaregistrována do seznamu výrobků a technologií programu Zelená úsporám. Přihlášené výrobky umožňují získaní státní dotace.

Výpis z listu dodavatele. Regulus byl zaregistrován do Seznamu odborných dodavatelů (SOD) programu Zelená úsporámStátního fondu životního prostředí ČR. 

On-line sledování žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám. Dnem 27. 8. 2009 byly na Státní fond životního prostředí ČR podány dvě žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám, jejichž další osud je možné sledovat on-line. 

Titulní strana : Dotační tituly